Shenzhen Bay Venture Plaza
Shenzhen, Guangdong, China
Nov 9 - 12, 2019
Xuefu Rd, Nanshan District, Shenzhen